REGULAMIN

§1 - Ustalenia początkowe
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu Trans-dating.com zwanego dalej Serwisem.
2. Poprzez słowo:
- Serwis rozumie się całość usług świadczonych pod adresem internetowym Trans-dating.com,
- Administracja rozumie się osoby nadzorujące funkcjonowanie Serwisu,
- Użytkownik rozumie się osobę korzystającą z Serwisu.


§2 - Korzystanie z usług
1. Pliki cookies
a. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Serwis z plików cookies znajdujących na urządzeniu Użytkownika.
b. Użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie nowych oraz modyfikację istniejących plików cookies przez Serwis na urządzeniu Użytkownika.

2. Rejestracja
a. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
b. Aby zarejestrować się należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny.
c. Zarejestrować się można tylko wtedy, gdy w przeglądarce włączona jest obsługa plików cookies.
d. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie przez Serwis oraz Administrację Serwisu wszystkich Danych podanych zarówno w trakcie procesu rejestracji, jak również później w trakcie użytkowania Serwisu.
e. Poprzez określenie Dane rozumie się wszelkie dane w postaci tekstowej, wizualnej jak również audiowizualnej.
f. Dane wpisywane w formularzu rejestracyjnym powinny być prawidłowe.
g. Podczas rejestracji zapisywany jest numer IP urządzenia, z którego dokonano rejestracji.

3. Hasła
a. Hasło jest przechowywane w Serwisie w sposób zaszyfrowany.
b. Nie ma możliwości przypomnienia oryginalnego hasła.
c. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania swojego hasła w tajemnicy.
d. W przypadku gdy Użytkownik zapomni hasła, poprzez odpowiedni formularz może zgłosić polecenie wysyłki hasła alternatywnego na adres e-mail przypisany do konta.
e. Polecenie wysyłki hasła alternatywnego może być zrealizowane tylko wtedy, gdy w przeglądarce włączona jest obsługa plików cookies.
f. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu oryginalnego hasła lub hasła alternatywnego są traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.

4. Korzystanie z usług
a. Serwis zawiera ogłoszenia randkowe i matrymonialne, zwane dalej Ogłoszeniami.
b. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z dodaniem Ogłoszenia.
c. Administracja zastrzega sobie prawo do sprawdzania przynależności adresów e-mail podawanych podczas rejestracji.
d. Dodawanie Ogłoszeń o treści erotycznej jest zabronione.
e. Wyświetlanie Ogłoszenia rozpoczyna się po jego wypełnieniu oraz akceptacji przez Administrację Serwisu.
f. Warunki, na podstawie których Ogłoszenie traktowane jest za wypełnione określone są w Serwisie.
g. Administracja zastrzega sobie prawo do blokowania niektórych funkcjonalności Serwisu dla Użytkowników bez wypełnionego Ogłoszenia.
h. Administracja zastrzega sobie prawo do blokowania niektórych funkcjonalności Serwisu dla Użytkowników, których Ogłoszenie nie zostało zaakceptowane.
i. Administracja zastrzega sobie prawo do sprawdzenia Ogłoszenia po każdej jego edycji.
j. Administracja zastrzega sobie prawo do blokowania wyświetlania Ogłoszenia oraz blokowania wybranych funkcjonalności Serwisu po każdej edycji Ogłoszenia, do czasu ponownej akceptacji Ogłoszenia.
k. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia bez podawania przyczyny.
l. Administracja zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości dodawania Ogłoszeń wybranym Użytkownikom.
m. W Serwisie wolno umieszczać tylko Ogłoszenia o charakterze randkowym lub matrymonialnym.
n. Zabronione jest umieszczanie: materiałów chronionych prawem autorskim, materiałów obscenicznych, obraźliwych, łamiących prawo do prywatności, nawołujących do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących przemoc. Niedozwolone jest również zamieszczanie:
- materiałów erotycznych i pornograficznych,
- Ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich,
- informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,
- Ogłoszeń związanych z prostytucją, sponsoringiem i sutenerstwem.
o. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST UMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ NAWIĄZUJĄCYCH DO CZYNNOŚCI SEKSUALNYCH Z OSOBAMI PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA.
p. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania lub nieusuwania Ogłoszeń naruszających powyższe ograniczenia.
r. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania Ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz przekazywania informacji o ich autorach odpowiednim organom ścigania.
s. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania Ogłoszeń, które nie mają charakteru randkowego lub matrymonialnego.
t. W przypadku, gdy wywiąże się spór pomiędzy Użytkownikami Serwisu, Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do nieuczestniczenia w tym sporze.
u. Administracja zastrzega sobie prawo do monitorowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.
v. Administracja zastrzega sobie prawo wysyłania e-maili związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
w. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu funkcjonalności Serwisu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.
x. W przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż nie będzie żądał z tego tytułu żadnego zadośćuczynienia.
y. Administracja zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności Serwisu w dowolnym momencie bez podawania przyczyny i wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Użytkowników.
z. W przypadku zaprzestania funkcjonowania Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż nie będzie żądał z tego tytułu żadnego zadośćuczynienia.

5. Materiały wizualne i audiowizualne
a. Użytkownikom Serwisu może zostać udostępniona funkcja dodawania materiałów wizualnych lub audiowizualnych.
b. O udostępnieniu funkcji dodawania materiałów wizualnych lub audiowizualnych decyduje Administracja Serwisu.
c. O zakresie funkcjonalności materiałów wizualnych lub audiowizualnych decyduje Administracja Serwisu.
d. Funkcjonalność materiałów wizualnych lub audiowizualnych może zostać zmieniona w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.
e. W przypadku zmiany funkcjonalności materiałów wizualnych lub audiowizualnych Użytkownik oświadcza, iż nie będzie żądał z tego tytułu żadnego zadośćuczynienia.
f. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do dowolnego modyfikowania dodanych materiałów wizualnych lub audiowizualnych.
g. Administracja Serwisu w szczególności zastrzega sobie prawo do modyfikacji materiałów wizualnych lub audiowizualnych w zakresie: zmiany rozdzielczości, zmiany jakości, obracania, przycinania oraz do dodawania znaku wodnego.
h. Zabronione jest dodawanie materiałów wizualnych lub audiowizualnych, które nie przedstawiają Użytkownika.
i. Zabronione jest dodawanie materiałów wizualnych lub audiowizualnych, które naruszają ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego.
j. Dodatkowe zastrzeżenia dotyczące materiałów wizualnych lub audiowizualnych zamieszczono w Serwisie.
k. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści widoczne na dodawanych przez niego materiałach wizualnych lub audiowizualnych.
l. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego z materiału wizualnego lub audiowizualnego bez podawania przyczyny.

6. Płatności
a. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpłatności za korzystanie z Serwisu w dowolnym momencie i na dowolny okres czasu.
b. Zakres funkcjonalności objętych opłatami oraz wysokość opłat za te funkcjonalności zamieszczono w Serwisie.
c. Zakres funkcjonalności objętych opłatami oraz wysokość opłat może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.
d. Administracja zastrzega sobie prawo do blokowania wybranych funkcjonalności Użytkownikom, którzy nie uiścili opłaty za te funkcjonalności.
e. Użytkownik wykupując określone funkcjonalności uiszcza opłatę za te funkcjonalności z góry.
f. Zmiana wysokości opłat za wybrane funkcjonalności nie dotyczy funkcjonalności już opłaconych.
g. Wykupienie dowolnej funkcjonalności NIE ZOBOWIĄZUJE Użytkownika do nabywania kolejnych funkcjonalności.

7. Reklama
a. Administracja ma prawo wyświetlania w Serwisie dowolnej ilości reklam, w dowolnym miejscu i o dowolnym charakterze.
b. Administracja zastrzega sobie prawo do rozsyłania materiałów reklamowych na adresy e-mail Użytkowników lub za pośrednictwem wbudowanego w Serwisie systemu wiadomości.
c. Administracja nie odpowiada za treść reklam wysyłanych i wyświetlanych w Serwisie.
d. Za treści wysyłanych i wyświetlanych reklam odpowiadają reklamodawcy lub podmioty pośredniczące w sprzedaży reklam.
e. Wszelkie zażalenia, skargi i reklamacje dotyczące wyświetlanych reklam należy składać do reklamodawców lub podmiotów pośredniczących w sprzedaży reklam.
f. W przypadku, gdy wywiąże się spór pomiędzy Użytkownikiem Serwisu, a reklamodawcą lub podmiotem pośredniczącym w sprzedaży reklam, Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do nieuczestniczenia w tym sporze.

8. Kwestie sporne
a. Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze negocjacji między Użytkownikiem, a Administracją Serwisu.
b. Jeśli negocjacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym nie przyniosą rezultatu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administracji Serwisu.

9. Odpowiedzialność
a. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przerwą w działaniu Serwisu oraz ewentualnych usterek, które mogą się pojawić w trakcie działania Serwisu.
b. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i treść Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie oraz za prawdziwość danych kontaktowych zamieszczonych w Ogłoszeniach.
c. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za to do jakich celów i w jaki sposób dane (w tym również dane o charakterze wizualnym i audiowizualnym) zamieszczone w Ogłoszeniach mogą zostać wykorzystane.

10. Obowiązywanie Regulaminu
a. Niniejszy regulamin obowiązuje od 16.01.2017r.
b. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni drogą e-mailową.
c. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, Użytkownik powinien wyrejestrować się z Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu oznacza jego akceptację.